Политика за поверителност

1. „ТРАНСАН ООД“ може да събира/обработва Ваши лични данни в следните случаи:

 • когато като наш клиент, трябва да Ви издадем фактура, гаранционна карта или друг документ, да Ви изпратим поръчана от Вас стока, да Ви посети наш служител или друго;
 • когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни или интернет пространството;
 • когато се регистрирате на нашия сайт – например за получаване на новини и пазаруване;
 • когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни или ни дадете съгласие да ги обработваме.

2. Защо ТРАНСАН ООД може да обработва Ваши лични данни?
ТРАНСАН ООД може да обработва Ваши лични данни по различни причини в зависимост от взаимоотношение помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност като: законни бизнес цели на ТРАНСАН ООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на ТРАНСАН ООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.

3. Какви видове лични данни обработва ТРАНСАН ООД
В зависимост от конкретната цел ТРАНСАН ООД може да обработва различни набори данни:

 • Вашите имена, адрес, ЕГН (в случаите на сключване на договор)
 • Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго

4. За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?
Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

 • Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.
 •  Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, което можете да оттеглите по всяко време).
  Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила, сроковете могат да бъдат по–къси или по–дълги. Например:
 • Лични данни в счетоводни документи – 10 години;

5. Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?
За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, молим да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта www.elike.eu, на e-mail адрес: info@elike.eu

6. Кой може да има достъп до Ваши лични данни?
Достъпите до обработвани лични данни са строго регламентирани от вътрешните правила на ТРАНСАН ООД в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такива достъпи могат да имат:

 •  Самите субекти на лични данни – до своите данни;
 • Обработващи лични данни от името на ТРАНСАН ООД или трети страни – напр. хостване на наш сайт, приложение за платежни услуги, приложение за имейл маркетингови услуги, друго;
 • Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).
  Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

7. Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни ?
Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим, ако е технически възможно.

8. Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни
В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

 •  криптиране на личните данни;
 • мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;
 • мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;
 • редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките с оглед гарантиране сигурността на обработването.
  Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши оператори, както и трети лица.

9. Как можете да подадете жалба?
За България компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:
бул. „Цветан Лазаров“, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525;
e-mail: kzld@cpdp.bg Website: http://www.cpdp.bg/

10. Как можете да се свържете с нас по въпроси на поверителност на лични данни?
www.elike.eu , на e-mail адрес: info@elike.eu

11. Кои сме ние и как да ни намерите?
ТРАНСАН ООД, EИК 203771601
www.elike.eu