Общи условия
за ползване на услугите на www.elike.eu

 I. ПРЕДМЕТ
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТРАНСАН ООД гр.София жк.Младост бл.91Б – дружество, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителя, наричан по-долу за краткост КЛИЕНТ, на предоставяните от него услуги, наричани по-долу УСЛУГИТЕ.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация, съгласно Закон за електронната търговия и Закон за защита на потребителите:
Наименование: ТРАНСАН ООД
Седалище и адрес на управление: гр. София жк.Младост бл.91Б
ЕИК 203771601, ИН по ЗДДС BG203771601
Данни за кореспонденция: гр. София жк.Младост бл.91Б
email: info@elike.eu , тел: +359 899941777, тел: +359 888259704
Работно време за ползване на телефон за връзка от понеделник до петък: 9:00-17:00 часа.
ТРАНСАН ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и Закона за защита на личните данни, притежаващо Удостоверение за Администратор на лични данни, издадено от Комисия за защита на личните данни.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ   www.elike.eu

Клиентът приема информацията в сайта www.elike.eu във вида, в който е, и декларира, че няма да предявява претенции за нанесени щети и пропуснати ползи в резултат от ползване на услугите на сайта www.elike.eu.
Клиентът приема информационната услуга по начина, по който се предоставя, и се съгласява с условията и начините на доставка на информация, стоки и услуги.
Евентуални смущения в мрежата, достъп до Интернет, технологични проблеми на техническото оборудване са отоворност на Клиента и ТРАНСАН ООД, представено с www.elike.eu няма вина.
Клиентът се съгласява да предоставя вярна и точна информация в регистрационната форма, заявявайки желание за покупка от разстояние.

IV. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Информацията, наречена Лични данни, е предоставена от КЛИЕНТА доброволно на ТРАНСАН ООД в сайта www.elike.eu за обработка и съхранение от служител за обработка на лични данни и по електронен път.
С приемането на настоящите общи условия КЛИЕНТЪТ дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ДОСТАВЧИКА и/или упълномощени от него трети лица: куриерски фирми, банки и др. за изпълнение на договор за продажба от разстояние, както за акции, промоции, маркетингови активности, набиране на персонал и др. незабранени от законодателството цели, организирани от ДОСТАВЧИКА.
Задължение на Клиента е да опазва конфиденциалността на представените в www.elike.eu потребителско име и парола. Всяка направена поръчка чрез онлайн магазин www.elike.eu ще бъде считана от страна на ТРАНСАН ООД за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра, или от неовластено лице.
КЛИЕНТЪТ по всяко време може да изиска с писмено заявление предоставените от него лични данни да не бъдат използвани и съхранявани от ДОСТАВЧИКА като администратор на лични данни.
ДОСТАВЧИКЪТ декларира изрично пред КЛИЕНТА, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни цели.
ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на КЛИЕНТА за разкриване идентичността му в случай, че това е необходимо в изпълнение на законови процедури, установяващи наказуеми нарушения или при недобросъвестно злоумишлено ползване на сайта.
Администраторът има право да изтрие от базата данни всеки профил на КЛИЕНТ, който не е използван от създателя си повече от една година от създаването му.

V. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА

Цените на стоките в сайта са с включен данък добавена стойност (ДДС).
Технически характеристики, част от които са предоставени на английски език, не са преведени с цел да не се получи загуба или неточност на информация и в случаите, когато използваните термини и означения са с международно значение и употреба.
Препратки към други сайтове (линкове) са с цел информиране на клиента за евентуални връзки в дейностите. Те не са отговорност на www.elike.eu и ТРАНСАН ООД.
Клиентът има право да заявява покупка на стока, избрана от сайта www.elike.eu. Начините на доставка и условията за плащане са такива, каквито са декларирани в сайта. Промяна в заявеното може да се извършва до момента на приключване на поръчката в сайта.
От момента на приключване на поръчката в сайта се счита, че е сключен договор за продажба от разстояние между Клиента и Доставчика, в който са в сила настоящите Общи условия и условията, с които Клиентът се е съгласил, следвайки инструкциите на сайта, правейки всеки следващ избор в менюто.
Доставчикът има право да избира по свое усмотрение изпълнител на куриерската услуга или да извършва услугата със собствен транспорт. Цената на доставка се определя в зависимост от мястото на доставка и техническите параметри на избраната стока (тегло, обем). Клиентът получава информация за цената на доставка в процеса на попълване на контактната форма.
Всички промени в наличности на стоки или цени, настъпили след предаване на поръчката за изпълнение не се отразяват в тази поръчка. www.elike.eu си запазва правото да прави промени в цените по всяко време без да дължи за това уведомление на Клиента, който е дал своята поръчка. В случай на технически неточности или грешки е възможен отказ от изпълнение на дадена поръчка. В случай на недостатъчна наличност Доставчикът има право да откаже изпълнение на поръчката.
Доставка на избраните стоки в заявеното количество и потвърдени цени се извършва при избор, направен от Клиента. Сроковете, посочени в сайта, могат да бъдат удължени при необходимост.
Срокът на изпълнение при заплащане с наложен платеж започва да тече от датата на потвърждаване на поръчката за изпълнение. При избор на плащане по банков път срокът на изпълнение започва да се отчита от момента на заверяване на банковата сметка на ТРАНСАН ООД с необходимата сума, считана като депозит до момента на приключване на сделката.
Удължаване на срока с 5 работни дни може да бъде извършено с уведомяване на клиента чрез email без да е необходимо изричното му съгласие. Удължаване на срока на доставка с повече от 5 работни дни се съгласува задължително с клиента.

VI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Стойността на всяка поръчка се потвърждава преди изпълнение на доставката. Клиентът заплаща стойността на поръчката, независимо дали получава безплатна доставка или не (повече детайли вижте меню ‘Доставка’). Заплащането на направените поръчки може да се извършва по няколко начина:
В брой/наложен платеж. На куриера, който ще достави стоката, заплащате стойността на Вашата поръчка без допълнителни такси освен посочената крайна стойност на поръчката в сайта.
По банков път – клиентът заплаща стойността на поръчката по посочената банкова сметка. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на паричния превод по сметката на Търговеца.
Кредитна / Дебитна Карта – При този начи на плащане се използва виртуален POS терминал, която гарантира напълно сигурността на разплащането. Обслужват се следните карти: Visa, VISA ELECTRON, MasterCard, MAESTRO.
ВАЖНО Е да знаете, че по никакъв начин нямаме достъп и не записваме въвежданата от Вас картова информация при онлайн плащане – номер на карта, валидност, CVV2 или CVC2 код на кредитните карти, 3-D парола, секретен код за онлайн разплащане.

VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Всички стоки, поръчани в сайта www.elike.eu, подлежат на гаранционно и следгаранционно обслужване, съгласно условията на предоставената гаранционна карта (ГК). Не подлежат на гаранционно обслужване стоки, които не са придружени от ГК, документ за извършена покупка, неправомерен опит за ремонт или въздействие, нарушаващо целостта или функционалността на стоката. Гаранцията на продукти закупени от www.elike.eu е 12 месеца за скутер, 12 месеца за батерия.
Какво не покрива гаранцията?
Гаранцията не покрива:
Продукти, отдавани под наем, тестови и демонстрационни. Повреди, възникнали поради злополуки, небрежност, неправилна употреба. Повреди, възникнали поради не съобразяване с препоръчителните условия за поддръжка и използване. Повреди, възникнали поради неправилно или неточно извършена поддръжка или ремонт, извършени от който и да е различен от официален представител на ELiKE. Повреди, възникнали поради използването на части и приспособления, несъответстващи на Продукта и промяната на Продукта.
Гаранцията не покрива дефекти, дължащи се на нормалното износване на компонентите:
Гуми, накладки на спирачки, падове на спирачки, жила, ръкохватки на кормилото, фарове.

Заявявайки желание за покупка от разстояние, Клиентът се съгласява да предостави депозит за избраната стока и стойността на транспортната услуга. Депозитът се представя по избрания начин и определя сроковете на изпълнение на услугата. След изтичане на сроковете, предвидени в ЗЗП, Доставчикът автоматично приема предоставения депозит за заплащане на извършената услуга – продажба на стоки от разстояние.

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът има право да се откаже от покупката в срок от 14 дни от датата на получаване на стоката.
Приемайки тези Общи условия, Клиентът декларира, че е запознат с всички изисквания към Доставчика за сключване на Договор за продажба от разстояние.
Клиентът има право да върне стоката на Доставчика във вида, в който я е получил, с ненарушена оригинална опаковка, придружена от всички съпътстващи документи, включително инструкции, гаранционна карта, документ за покупка, без нарушени пломби, удостоверяващи целостта й. Единствено допустимо е нарушена транспортна опаковка.
Разходите за връщане на стоката на Доставчика са изцяло за сметка на клиента.
След приемане на отказа от покупка Доставчикът се задължава да възстанови получената сума в сроковете, предвидени в ЗЗП.
Заплатената цена на продукта ще бъде възстановена от Сайта в срок от 14 дни по банкова сметка на Потребителя , след като продукта бъде получен обратно при Доставчика.
ТРАНСАН ООД си запазва правото да променя някои от текстовете в настоящите Общи условия без да дължи за това уведомление на Клиента. Клиентът носи отговорност за това да бъде информиран при деклариране на заявка за покупка от разстояние за всички условия на договаряне.

Моля, проверете вашата пратка за цялост в присъствието на куриера или служител на ТРАНСАН ООД
Рекламации за нарушена цялост или щета по време на транспорт се установява в момента на предаване на стоката.
Не се приема претенция за транспортен дефект, ако не е установен в момента на приемане на стоката.
Приемайки настоящите общи условия, Клиентът декларира съгласието си с тях.